กีฬาหมากล้อม ในกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี

กีฬาหมากล้อม ในกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี

โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธิน ชลบุรี

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธิน ชลบุรี