เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 ทำเนียบผู้บริหาร
 หลักสูตรการสอน
 อาคารสถานที่
 ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
 ข้อมูลความเสี่ยง
 ข่าวสารทั้งหมด
 ข้อมูลนักเรียน
 ติดต่อเรา

สาขา แผนก
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานยานยนต์
สาขางานช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเขียนแบบก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
 แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม
 แผนกวิชาเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
 แผนกวิชาอาหาร-ขนม

เว็บลิงค์


งานวิจัย

งานความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

 


BlockLeft-1

 

           งานประชาสัมพันธ์ 


            เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     

 

 


BlockLeft-2

 แผนที่การเดินทาง  

     

        

  ประชาสัมพันธ์งานศูนย์บ่มเพาะฯ

       

       
 

       

 

 ประชาสัมพันธ์งานโครงการพิเศษ

       

 

<p>
	พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.เจนวิทย์ ครองตน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร</p>

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.เจนวิทย์ ครองตน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

 
<p>
	" โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน"<span class= โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

" title="

" โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

" width="400" height="266" />

" โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 
งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย นายชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ในแข่งขันการประกวด R-style Dancin งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย...
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 21:49 น.
พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57 พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57
วันที่อัพเดต: 8 ธ.ค. 2557 เวลา 17:36 น.
ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:34 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:25 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ ร่วมจัดทำแผนฝึกตามโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ...
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:18 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:08 น.
รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:04 น.
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(FIX IT) โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(FIX IT) โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:01 น.

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่อัพเดต: 5 ต.ค. 2558 เวลา 10:55 น.
ประกาศประชาพิจารณ์ 
วันที่อัพเดต: 28 ก.ย. 2558 เวลา 15:52 น.

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง

วันที่อัพเดต: 30 ก.ย. 2558 เวลา 17:33 น.
เปิดอบรมฟรี!! "การซ่อมจักรยานเบื้องต้น"
วันที่อัพเดต: 15 ก.ย. 2558 เวลา 14:26 น.

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่อัพเดต: 3 ก.ย. 2558 เวลา 18:52 น.
 ประกาศ!! ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. 1
วันที่อัพเดต: 3 ก.ย. 2558 เวลา 18:13 น.
 
 ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมถนนหน้าอาคาร 2 ด้วยวิธีการสอบราคาจ้าง

วันที่อัพเดต: 31 ส.ค. 2558 เวลา 16:22 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 2 ก.ค. 2558 เวลา 08:47 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 27 เม.ย. 2558 เวลา 15:52 น.
รับสมัครเรียน ปวช. แผนกเสริมสวย-ตัดผม
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 11:02 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.เจนวิทย์ ครองตน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร


วันที่อัพเดต: 6 เม.ย. 2558 เวลา 21:25 น.
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:38 น.
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตเปิดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวร/ยามรักษาการณ์
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
วันที่อัพเดต: 24 ก.ย. 2558 เวลา 19:28 น.

" โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน


วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 15:36 น.

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:24 น.

 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช. ประจำปี2558 (รอบที่ 1)

วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:24 น.

>> ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 


วันที่อัพเดต: 23 ก.พ. 2558 เวลา 11:16 น.

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่อัพเดต: 5 ต.ค. 2558 เวลา 10:55 น.
ประกาศประชาพิจารณ์ 
วันที่อัพเดต: 28 ก.ย. 2558 เวลา 15:52 น.

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง

วันที่อัพเดต: 30 ก.ย. 2558 เวลา 17:33 น.
เปิดอบรมฟรี!! "การซ่อมจักรยานเบื้องต้น"
วันที่อัพเดต: 15 ก.ย. 2558 เวลา 14:26 น.

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่อัพเดต: 3 ก.ย. 2558 เวลา 18:52 น.
 ประกาศ!! ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช. 1
วันที่อัพเดต: 3 ก.ย. 2558 เวลา 18:13 น.
 
 ประกาศสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมถนนหน้าอาคาร 2 ด้วยวิธีการสอบราคาจ้าง

วันที่อัพเดต: 31 ส.ค. 2558 เวลา 16:22 น.
รับสมัครเรียน ปวช. แผนกเสริมสวย-ตัดผม
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 11:02 น.

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:24 น.

 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช. ประจำปี2558 (รอบที่ 1)

วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:24 น.
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:38 น.
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตเปิดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวร/ยามรักษาการณ์
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:34 น.
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
วันที่อัพเดต: 24 ก.ย. 2558 เวลา 19:28 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 2 ก.ค. 2558 เวลา 08:47 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 27 เม.ย. 2558 เวลา 15:52 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา