เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายวิชาการ
        แผนกวิชาช่างยนต์

       แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
     
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
       แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
       แผนกวิชาเครื่องทำความเย็น
           และปรับอากาศ

       แผนกวิชาช่างเขียนแบบ
           ก่อสร้าง

       แผนกวิชาบริหารธุรกิจและ
           การบัญชี

      
 แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์
      
 แผนกวิชาอาหาร-ขนม
      
 แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
       แผนกวิชาช่างเสื้อผ้า
           อุตสาหกรรม

      
 แผนกวิชาช่างเสริมสวยและ
           ตัดผม

      
 งานพัฒนาหลักสูตร
       งานวัดผลประเมินผล

      
 งานวิทยบริการและห้องสมุด
      
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      
 งานสื่อการเรียนการสอน

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
       านวางแผนและงบประมาณ
       งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       งานความร่วมมือ
      
 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
           และสิ่งประดิษฐ์ 

       งานประกันคุณภาพและ
           มาตรฐานการศึกษา

      
 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
           และประกอบธุรกิจ


 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        านบริหารงานทั่วไป
      
 งานบุคลากร
      
 งานการเงิน
      
 งานการบัญชี
      
 งานพัสดุ
      
 งานอาคารสถานที่
      
 งานทะเบียน
      
 งานประชาสัมพันธ์

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
        านกิจกรรมนักเรียน
           นักศึกษา

     
 งานครูที่ปรึกษา
      งานปกครอง
     
 งานแนะแนวอาชีพและการ
          จัดหางาน

      งานสวัสดิการนักเรียน
          นักศึกษา

     
 านโครงการพิเศษและ
           การบริการชุมชน

     

เว็บลิงค์

 
งานวิจัย

งานความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

 


BlockLeft-2

 แผนที่การเดินทาง  

     

        

  ประชาสัมพันธ์งานศูนย์บ่มเพาะฯ

       

       
 

       

 

 ประชาสัมพันธ์งานโครงการพิเศษ

       

 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๒๕๕๙  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๒๕๕๙  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับ 5 ดาว  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับ 5 ดาว  ณ...
วันที่อัพเดต: 8 พ.ย. 2559 เวลา 09:34 น.
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา...
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 09:04 น.
ตัวแทนคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตัวแทนคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย...
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:42 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 130 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 130 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนนทรี...
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:42 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.1-3 และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพนักเรียนชั้น ปวช.3
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.1-3...
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:46 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7...
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:46 น.
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:51 น.
กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:55 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช<wbr>ีพ(ปวช.) </wbr> พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:34 น.
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม  การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๒๕๕๙  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 30 พ.ย. 2559 เวลา 11:20 น.
>>>Download<<< แบบฟอร์มใบสมัครสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2559
วันที่อัพเดต: 17 พ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 8 พ.ย. 2559 เวลา 09:32 น.
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับ 5 ดาว  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่อัพเดต: 8 พ.ย. 2559 เวลา 09:34 น.
>>>ดาวน์โหลด >>ข้อมูลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่อัพเดต: 15 พ.ย. 2559 เวลา 10:11 น.
กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2559 เวลา 13:19 น.
เอกสารมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้  สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ดาวน์โหลดได้ที่นี้
วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2559 เวลา 14:44 น.
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 09:04 น.
ตัวแทนคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:42 น.
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 130 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนนทรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:42 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.1-3 และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพนักเรียนชั้น ปวช.3
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 08:46 น.
ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพ
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 09:01 น.

>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<


วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:35 น.
>>>แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลงานดีเด่น reward.svc.ac.th <<<
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:34 น.
>>>ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ กติกา และหลักเกณฑ์การให้คะแนน 2559<<<
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:33 น.
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน <<<
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:33 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง (ครู) สาขางานไฟฟ้ากำลัง และภาษาอังกฤษ
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:32 น.
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:32 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<<
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:32 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (วัดผลและประเมินผล)
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:31 น.
>>>Download<<< แบบฟอร์มใบสมัครสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2559
วันที่อัพเดต: 17 พ.ย. 2559 เวลา 09:00 น.
>>>ดาวน์โหลด >>ข้อมูลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่อัพเดต: 15 พ.ย. 2559 เวลา 10:11 น.
กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่อัพเดต: 31 ต.ค. 2559 เวลา 13:19 น.
เอกสารมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้  สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ดาวน์โหลดได้ที่นี้
วันที่อัพเดต: 20 ต.ค. 2559 เวลา 14:44 น.
ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพ
วันที่อัพเดต: 18 ต.ค. 2559 เวลา 09:01 น.

>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว<<<


วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:35 น.
>>>แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลงานดีเด่น reward.svc.ac.th <<<
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:34 น.
>>>ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ กติกา และหลักเกณฑ์การให้คะแนน 2559<<<
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:33 น.
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน <<<
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:33 น.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง (ครู) สาขางานไฟฟ้ากำลัง และภาษาอังกฤษ
วันที่อัพเดต: 14 ต.ค. 2559 เวลา 09:32 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:37 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 8 ก.ค. 2559 เวลา 17:35 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา