ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

 

นายลิขิต สิมลี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมบัติ เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
หัวหน้างานปกครอง

นายศุภเดช เมืองเงิน
หัวหน้างานแนะแนวฯ

นางสาวสุกัญญารัตน์ ไพหนูสี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

นายเสกสรรค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

   

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai