ฝ่ายแผนงานฯ

 

นายสถาพร โฉมศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

นายวรวุฒิ มกรเสน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
หัวหน้างานวิจัยฯ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมมา เพ็งวิชัย
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai