งานอาคารสถานที่

 

 

 

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายกัลญศักภิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (สาขาบางพลี)

นายสมบัติ เจริญสุข
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

นายสุธน กิมิพันธ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายทองใบ ขุนทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายดำ ออเพชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางอนุ  ริมแจ้ง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
(นักการภารโรง)

นายบุญลือ นาคปั้น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
(นักการภารโรง)

 

นางกาญจนา  อำนวยพรพิทักษ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
(นักการภารโรง)

นายเสรี จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
(นักการภารโรง)

นายขิน แบ่งเพชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที
(นักการภารโรง)

นายภาคภูมิ จุปะมัดถา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
(นักการภารโรง)

นางลำพึง กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
(สาขาบางพลี)

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai