งานครูที่ปรึกษา

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายมงคล ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

นายฐากูร  เมฆสังข์
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

ครูที่ปรึกษาชั้น ปวส. ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการ  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4. ส่งเสริม ประสานงาน  ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน  นักศึกษา
5. ประสานกับครู แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai