งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวศิรินภา เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้าสาขางาน  ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ครูที่ปรึกษาชั้น ปวส. (ทวิภาคี) ทุกคน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงการของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแล  และแก้ปัญหาต่างๆการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai