เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) ครั้งที่ 6/2560 
2017.08.30
 
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 สิงหาคม 60
   

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา