ดาวน์โหลด >> คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2560" /> ดาวน์โหลด >> คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2560" />
 
 

เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
ดาวน์โหลด >> คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2560
2018.04.05
 
Download Attach File:
>>>ดาวน์โหลด คู่มือประกันคุณภาพภายใน 2560.docx
มาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2560.pdf
01มาตรฐาน 2559.pdf
02 เล่มคู่มือประเมิน ปวช. ปวส. พ.ศ. 2559.pdf
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา.pdf
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง พ.ศ.2559.pdf
ศธ ให้ใช้มาตรฐาน ปวช ปวส 59.PDF

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา