เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
 

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายอำนวย  เมืองเกลี้ยง
รก. รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมปอง สิขเรศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
รก. รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา