เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
 

รายละเอียดงบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที 2 : ไทยเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 
 แผนงาน  :  แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย
 สาขา       :  การศึกษา
 โครงการ  :  ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) กิจกรรม/กลุ่มสาขา/ประเภทรายการ
 จำนวนหน่วยนับราคาต่อหน่วยงบประมาณ
 กิจกรรม : จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐาน    616,000.00
 ความก้าวหน้า :  สิ้นสุดการสอบราคา อยู่ระหว่าง สอศ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้    
     กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน    
       1.  ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1ชุด360,000.00 
       2.  ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานไฟฟ้าทั่วไป1ชุด256,000.00 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
 แผนงาน  :  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
 สาขา       :  การศึกษา
 

กลุ่มสาขา/ประเภทรายการ
 จำนวนหน่วยนับราคาต่อหน่วยงบประมาณ
 ความก้าวหน้า :  อยู่ระหว่าง สอศ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้    1,926,000.00
 ผลผลิต : ผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น    626,000.00
     สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง    
       1.  ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง1ชุด422,000.00 
     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    
       2.  ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ1ชุด104,000.00 
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   1,300,000.00
     กลุ่มแฟชั่น    
       3.  ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า (จักรอุตสาหกรรม)1ชุด1,300,000.00 


                                                                                       

 


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา