เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
                                               การบริหารงานของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
          วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีการจัดโครงสร้างขององค์กรตามระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย

                    1.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร                                3.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
                    2.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา           4.  ฝ่ายวิชาการ
     นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารงานของสถานศึกษา

 
บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560
               
               ในปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ มีบุคลากรตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ข้าราชการครู, พนักงานราชการ (ครู), ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราว รวม ทั้งสิ้นจำนวน 84 คน  ดังนี้ 
คำนำ         ชื่อ      สกุลวิทยฐานะวุฒิการศึกษาชื่อวุฒิวิชาเอก
ผู้อำนวยการ         
นาย   ณัฐกิตติ์  ศรีสงศักดิ์ธนาคศ.3ปริญญาโทกศ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา
รองผู้อำนวยการ
นาย   ธนกฤต   แย้มเผื่อนคศ.3ปริญญาโท คอ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
นาย   สมปอง   สิขเรศคศ.2ปริญญาตรี คอ.บ.  เครื่องกล 
นาง   อุบล       สารากิจคศ.3ปริญญาโท คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย   พรสิทธิ์   กิ่งทอง    
 
      
ครูผู้สอน
  แผนกวิชาช่างยนต์
นาย   ณรงค์ศักดิ์  พงษ์อิศรานุพรคศ.2 ปริญญาตรี คอ.บ  วิศวกรรมเครื่องกล 
นาย   อำนวย   เมืองเกลี้ยงคศ.2 ปริญญาโทค.อ.ม.  เครื่องกล 
นาย   เสฐียรพงษ์  เอียดคงครูผู้ช่วยปริญญาโทคอ.ม.เครื่องกล
นาย   ศุภเดช   เมืองเงินพนักงานราชการ (ครู)ปริญญาตรีคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
นาย   กัลญศักภิ์  นรินยาครูพิเศษสอนปริญญาตรี ศศ.บ  ศิลปศาสตร์
นาย   วิชชากร   เขียวอ่อนครูพิเศษสอนปวส ปวส.  ช่างยนต์ 
นาย   อภินันท์  เนาไธสง ครูพิเศษสอนปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตร์ 
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นาง   สุทธภา   เจริญสุขคศ.3ปริญญาตรีวท.บ.เทคโนโลยีการ ผลิต
นาย   กรีพล   ศิริบุญสุขคศ.3ปริญญาตรีคอ.บ  วิศวกรรมเครื่องมือกล
นาย   อนุชาติ   แสงเฮ่อพนักงานราชการ (ครู)ปริญญาตรี คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นาย   ปฏิพัทธ์   วัชรวงค์ทิพย์พนักงานราชการ (ครู)ปริญญาตรี คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นาย  มงคล   ชลกาญจน์คศ.2ปริญญาตรีปทส. เชื่อมและประสาน
นาย  ดำรงค์   สุเทพประทานวงศ์คศ.2ปริญญาตรีวศ.บ.  วิศวกรรมอุตสาหกรรม
นาย  ทิชชา   วิริยะธรรมพนักงานราชการ (ครู)ปริญญาตรี  
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นาย   ปรินทร   สีเที่ยงธรรมคศ.2ปริญญาตรีคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย   วรพล   ลือเลิศสกุลชัยคศ.1ปริญญาตรีคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาว   ชลธิชา  ประสพดีพนักงานราชการ (ครู)ปริญญาโทคอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นาย   ศักดิ์   ศศิกุลกมลคศ.4ปริญญาโทคอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
นาย   อภิชาต   พุ่มประทีปคศ.3ปริญญาตรีค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
ว่าที่ ร.ต.หญิง   ปทุมมา  เพ็งวิชัยครูพิเศษสอนปริญญาตรี  
  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
นาย   สมบัติ   เจริญสุขคศ.2ปริญญาตรีปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
นาย   พูนศักดิ์   อติชาตคศ.3ปริญญาโทค.ม.การศึกษานอกโรงเรียน
  แผนกวิชาการบัญชี 
นาง   พัชรนินท์ ภูวนาทพิทักสิทธิ์คศ.3ปริญญาโทค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นาย   เจษฎา   ศิรินภาทรัพย์คศ.2ปริญญาโทวท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
นาง   ณัฐธิดา  ปานม่วงพนักงานราชการ (ครู)ปริญญาตรีบธ.บ คอมพิวเตอร์
นางสาว   ยุพา   จันทร์ภิรมย์ครูพิเศษสอนปริญญาตรีวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นาง   กัญญาณัฐ   เอี่ยมสุรนันท์คศ.3ปริญญาโทวศ.ม.เทคโนโลยีนิวเคลียร์
นาง   อภิกัญ  เลิศวาสนา คศ.3 ปริญญาโท คอ.ม. การบริหารอาชีวะศึกษา
นาง   จรรยา     ภู่ยอดยิ่งคศ.2ปริญญาโทกศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาว   บุผา    กองกลิ่นคศ.1ปริญญาตรีวท.บ.วท.และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาว    ยลธิดา  โกลีครูผู้ช่วยปริญญาตรี   
นางสาว    สุกัญญารัตน์   ไพหนูสีครูผู้ช่วยปริญญาตรี   
นางสาว   เกวลิน   วุ่นจินา   ครูพิเศษสอนปริญญาตรี   
Miss      Sonam   Chodenครูอาสาสมัคร   
Miss      Wu   Shengmingครูอาสาสมัคร   
  แผนกวิชาอาหาร-ขนม 
นาง   กรรณิกา   แสงดีคศ.3ปริญญาตรีกศ.บ.คหกรรมศาสตร์
นางสาว   สุปราณี  แพรศิริครูพิเศษสอนปริญญาตรี คศ.บ. อาหารและโภชนาการ 
นาง   วิสาข์   สุขอิ่มเจริญครูพิเศษสอนปริญญาตรี   
  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
นาง   กาญจนา  ปันจันทึกพนักงานราชการ(ครู)ปริญญาตรีศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
นาง   ทักษิณา   เมืองเกลี้ยงพนักงานราชการ(ครู)ปริญญาตรีบธ.บ.การเงิน การธนาคาร
นาย   ระพีพัฒน์   ศรีทะพนักงานราชการ(ครู)มัธยมศึกษา 6ม.6ผู้ชำนาญงานตัดผมชาย
นางสาว   เทวิกา  ศรีพรมครูพิเศษสอน ปวส.ปวส.  ผู้ชำนาญงานเสริมสวย
นาย   กฤษณชัย   วังคีรีครูพิเศษสอนมัธยมศึกษา 3ม.3ผู้ชำนาญงานตัดผมชาย
  แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
นางสาว   รัชเกล้า   สินเทียนคศ.2ปริญญาตรี  
  แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
นาง   ภิญญดา   ศิรดานิฏฐาคศ.2ปริญญาโทศศ.ม.การบริหารการศึกษา
  แผนกวิชาศิลปประะดิษฐ์
นาง   นิภา   แตงแจ้คศ.3ปริญญาโทกศ.ม.การศึกษาผู้ใหญ่
นาย   พีระพล   แพถนอมคศ.2ปริญญาโทคม.โสตทัศนศึกษา
ลูกจ้างประจำ 
นาง   ชวนชม   รุ่งเรืองเจ้าหน้าที่งานบัญชีปริญญาตรีศศ.บ.การจัดการทั่วไป
นาย   บุญเกิด   มนูรัชต์เจ้าหน้าที่งานพัสดุปวส.ปวส.พณิชยการ
นาย   จิระศักดิ์    ริมแจ้งพนักงานชับรถยนต์ประถมศึกษา 7ป.7-
นาย   กิตติกร   ธีระปัญญาพงศ์พนักงานขับรถยนต์ปวช.ปวช.การโรงแรม
นาย   เกษม   พันธ์แน่นคนงานประถมศึกษา 4ป.4-
นาย   ไพทูล   กันทรัพย์พนักงานขับรถยนต์ประถมศึกษา 6ป.6
นาย   ทองใบ   ขุนทองคนงานประถมศึกษา 4ป.4-
นาย   เสรี   จูมเกตุคนงานประถมศึกษา 4ป.4-
นาย   ดำ   ออเพชรยามประถมศึกษา 4ป.4-
นาย   ภาคภูมิ   จุปะมัดถายามประถมศึกษา 6ป.6-
พนักงานราชการ
ว่าที่ ร.ต.  นันทพงศ์  พุทธสอนงานปกครองปริญญาตรีวท.บ.สถิติประยุกต์ 
นางสาว  ขนิษฐา  เรืองเดชงานการเงินปริญญาตรีบธ.บ.การตลาด
นางสาว  รุ่งนภา   ยิ่งสูงงานพัสดุปริญญาตรีบธ.บ.การบัญชี
ลูกจ้างชั่วคราว
นาง   อภิชญา   จูมเกตุงานการเงิน ปวส. ปวส.การบัญชี
นาง   วาสนา   ภักดีรัตนมิตรงานการเงิน ปวส. ปวส.การบัญชี
นาง   วาสนา   พิศวงงานพัสดุ ปวช. ปวช.การขาย
นางสาว   สมฤดี  บุญประคองงานห้องสมุด ปวส. ปวส.คอมพิวเตอร์
นางสาว   วันเพ็ญ   มีสว่างงานบุคลากร ปวส. ปวส.การบัญชี
นางสาว   อรษา    บุญมั่นณิชชางานทะเบียน ปวส. ปวส.การบัญชี
นางสาว   พัชราภรณ์   จำปานางานพัสดุ ปวส. ปวส.การตลาด
นางสาว   อังศุชวาลย์   งามขำงานเอกสารการพิมพ์ ปริญญาตรี ศศ.บ.ศิลปกรรมศาสตร์
นางสาว   จุรีรัตน์   วิเศษศรีงานทะเบียน ปริญญาตรี กศ.บ.คหกรรมศาสตร์
นางสาว   ปรารถนา   เอกอำพันธ์งานสารบรรณ ปวส.ปวส.บัญชี
นางสาว    สุรีพร  เจนพิทยางานวัดและประเมินผลปริญญาตรี   
นางสาว    ภควินา  เผือกแก้วงานวิจัยปริญญาตรี   
นางสาว    ชนาภา   โตภู่งานศูนย์ข้อมูลปริญญาตรีวท.บ.เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
นางสาว    ภัสสรา  กลั่นสมุทรงานการเงิน ปวส. ปวส. การจัดการทั่วไป
นางสาว   สุภัตทรา   ทิพย์ศรีงานประกันคุณภาพปวส.ปวส. 
นาง   ลำพึง   กันทรัพย์ นักการภารโรง ประถมศึกษา 6 ป.6 
นาย   บุญลือ   นาคปั้น นักการภารโรง ประถมศึกษา 4 ป.4 
นาย   ขิน    แบ่งเพชรยามประถมศึกษา 4 ป.4 
นาย   นิรันดร์  พุ่มด้วงพนักงานขับรถยนต์   
นางสาว   พันธุ์วดี   อุทัยรัตน์งานสารบรรณ   
 
ครูจ้างสอน

พนักงานขับรถยนต์

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา