เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์

   

        ♦ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR ระยะสั้น 2560 รายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียน (Personal Self  Assessment  Report : PSAR) ของครูสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

        
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน  (มาตรฐานที่ 8,ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้น, ตัวบ่งชี้ที่ 8.1- 8.10)

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา