เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
  

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ตราประจำวิทยาลัย
ปรัชญา

"ความรู้ดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม"


พันธกิจ

       1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของสังคม
       2. ยกระดับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีสมรรถนะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
       3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรอื่นที่ตั้งของวิทยาลัย

       ที่ตั้งของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
       เลขที่ 274 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
       โทรศัพท์ 0-2395-3935, 0-2395-4055 โทรสาร ต่อ 118
       สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288
       Website : www.spkpoly.ac.th
       Email : service@spkpoly.ac.thประวัติของสถานศึกษา
 

          วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ” ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่รวม 4 ไร่ 46 ตารางวาเปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2522 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
 

วัน/เดือน/ปีการดำเนินการ
1 ตุลาคม 2520        กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ
สังกัด/กอง/โรงเรียน/กรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารเรียน
เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2498
23 พฤษภาคม 2522        ปรับปรุงอาคารสถานที่และเตรียมจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์ใหญ่
และครู รวม 9 คน โดยยังไม่มีนักการภารโรง
16 กรกฏาคม 2522        เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นแรก 5 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์,  
ช่างไฟฟ้า,ช่างตัดเสื้อ,ช่างเสริมสวย และพิมพ์ดีด มีนักศึกษาทั้งหมด 217 คน
ปี พ.ศ. 2522        ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคาร 1 สุพรรณิการ์) 
พื้นที่ใช้สอย รวม 3,450 ตารางเมตร
ปี พ.ศ. 2524        ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 2 ราชาวดี) 
พื้นที่ใช้สอย รวม 2,220 ตารางเมตร
1 ตุลาคม 2528        กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ 
สาขาราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการเรียน
การสอนในอาคารฝึกงานของโรงเรียนราชประชาสมาสัยต่อมาได้โอนไปจัด
การศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ในปีการศึกษา 2542
ปี พ.ศ. 2529        ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 3 รสสุคนธ์) 
พื้นที่ใช้สอย รวม 1,920 ตารางเมตร
1 พฤษภาคม 2530        กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างสมุทรปราการ 
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีการศึกษา 2532        ได้รับการคัดเลือกเป็น "สถานศึกษาดีเด่น" ของกรมอาชีวศึกษา
7 มิถุนายน 2534        เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ" 
ปีการศึกษา 2535          ได้รับการคัดเลือกเป็น "สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน"
ของกระทรวงศึกษาธิการ
     
1 กรกฎาคม 2543        ก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคาร 4 นนทรี) 
พื้นที่ใช้สอย รวม 2,415 ตารางเมตร
30 ตุลาคม 2543       ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา
27 กันยายน 2553       ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ปีการศึกษา 2553       ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถาน
ศึกษา
รางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2554       ผ่านการประเมินรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ข้อมูลล่าสุด 9 มกราคม 2560 

 

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา