เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (ปากน้ำ)    

     มีบริเวณพื้นที่รวม 4 ไร่ 46 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียนวิชาสามัญ, ห้องเรียนวิชาชีพเฉพาะ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ศูนย์การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์, ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access), ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้องพุทธศาสนา, ห้องสมุดและวิทยบริการ, ห้องปฏิบัติงานองค์การวิชาชีพ, โรงฝึกงานประจำแต่ละสาขางาน และห้องปฏิบัติงานสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ  สิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่ หอพระประจำวิทยาลัย, ศาลพระภูมิ, พระวิษณุกรรม, อาคารป้อมยาม, ห้องพักเวร, ห้องพักคนงานภารโรงยาม, สวนธรรมะ ร.9, และลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอย ปีที่ก่อสร้าง
และงบประมาณการก่อสร้างของแต่ละอาคาร  ดังนี้

  อาคารเรียนและปฏิบัติการ

    อาคาร 1 (สุพรรณิการ์)      อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
      ก่อสร้างปีงบประมาณ 2522
      ต่อเติมปีงบประมาณ 2527
พื้นที่ใช้สอย        1,728   ตร.ม.
ค่าก่อสร้าง          2,200,000   บาท
ค่าก่อสร้างต่อเติม  3,143,000   บาท
    อาคาร 2 (ราชาวดี)       อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
      ก่อสร้างปีงบประมาณ 2524
พื้นที่ใช้สอย        2,160   ตร.ม.
ค่าก่อสร้าง         9,600,000   บาท
    อาคาร 3 (รสสุคนธ์)      อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
      ก่อสร้างปีงบประมาณ 2529
พื้นที่ใช้สอย       1,920   ตร.ม.
ค่าก่อสร้าง         5,375,000   บาท
    อาคาร 4 (นนทรี)      อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น
      ก่อสร้างปีงบประมาณ 2543
พื้นที่ใช้สอย       2,415   ตร.ม.
ค่าก่อสร้าง        14,820,000   บาท
    อาคาร 5 (ชัยพฤกษ์)      อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์
      พร้อมครุภัณฑ์
พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า    3,000   ตร.ม.
ค่าก่อสร้าง        25,764,121   บาท

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี)

       วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี ตั้งอยู่ในบริเวณเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 24 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
มีพื้นที่ 2 ไร่  ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2529 การเคหะแห่งชาติได้ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง พร้อมที่ดินมอบให้กรมอาชีวศึกษาเพื่อใช้จัด
การเรียนการสอน ปัจจุบันมีอาคารรวมทั้งสิ้น 3 อาคาร และบ้านพักคนงานและพนักงานขับรถ 1 หลัง และห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หน่วย 1 หลังโดยมีรายละเอียด ของพื้นที่ใช้สอย ปีที่ก่อสร้าง และงบประมาณก่การอสร้างของแต่ละอาคาร ดังนี้
  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
    อาคาร 1อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
ก่อสร้างปีงบประมาณ 2529

พื้นที่ใช้สอย  900   ตารางเมตร
ค่าก่อสร้าง   900,000   บาท
    อาคาร 2อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น
ก่อสร้างปีงบประมาณ  2539
พื้นที่ใช้สอย  450   ตารางเมตร
ค่าก่อสร้าง   1,500,000   บาท
    อาคาร 3อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 1 ชั้นพื้นที่ใช้สอย  72  ตารางเมตร
ค่าก่อสร้าง   90,000  บาท

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา