เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์


วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ


สถานที่ตั้ง  เลขที่ 274  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์   0-2395-3935  ต่อ 100

โทรสาร 0-2387-0994
สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0-2315-1288
E-mail : p_samutprakan@hotmail.com    
http//:www.spkpoly.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เบอร์แผนก/งานเบอร์แผนก/งาน
100  ประชาสัมพันธ์285  แผนกอาหาร-ขนม
111  ผู้อำนวยการ286  ห้องขนมอบ
112  ฝ่ายวิชาการ290  แผนกจักรอุตสาหกรรม
113  ฝ่ายบริหารทรัพยากร291  ห้องเสื้อสตรี (ครูกุลธิณี)
114  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 292  ห้องเสื้อสตรี (ครูรัชเกล้า)
115  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ295  แผนกตัดผม
210  สำนักงานฝ่ายวิชาการ296  แผนกเสริมสวย
220  ห้องสมุด310  สำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
221  ห้องศูนย์การเรียนรู้320  งานพัสดุ
222  ห้องควบคุมระบบ330  งานทะเบียน
230  งานทวิภาคี350  งานสารบรรณ
240  ห้องโสตทัศนศึกษา360  ป้อมยาม
250  ห้องพักครูช่างยนต์410  สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
251  ช่างจักรยานยนต์420  งานปกครอง
255  ห้องพักครูช่างกลฯ510  สำนักงานฝ่ายแผนฯ
260  ห้องพักครูช่างเชื่อม520  งานประกันคุณภาพฯ
265  แผนกไฟฟ้ากำลัง530  งานศูนย์บ่มเพาะ
266  ห้องพักครูช่างไฟฟ้า   ห้องครูเวร
270  ห้องคอมพิวเตอร์  
271  ห้องตรวจซ่อมคอม  
275  แผนกเขียนแบบก่อสร้าง  
280  ศิลปะ+เขียนแบบ  

 


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา