เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
                           

 

                            

                              

 

                              

   

                               
 

 

                                

 

                                 

     

                                

              

               
               หลักสูตรระยะสั้น รุ่น 131

                    ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

                    ระยะเวลาในการเรียน  150  ชั่วโมง    ค่าเรียน  310  บาท

                    เปิดสอนจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า  เวลา  09.00 - 12.00 น.
                    และรอบบ่าย  เวลา  17.00 - 20.00 น.

                                    ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมหัวฉีด วงจรไฟฟ้าควบคุม ระบบการทำงาน ปฏิบัติการ
                          ต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม   การตรวจเช็คอุปกรณ์ใน ระบบหัวฉีด การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของ
                          ระบบหัวฉีด

                                           

                    วิชาช่างจักรยานยนต์

                    ระยะเวลาในการเรียน  150  ชั่วโมง    ค่าเรียน  310  บาท

                    เปิดสอนจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า  เวลา  09.00 - 12.00 น.
                    และรอบบ่าย  เวลา  17.00 - 20.00 น.

                                    

                                 ครูณรงค์ศักดิ์   พงษ์อิศรานุพร                    หมายเลขโทรศัพท์  085-112-4713

                                 ครูอำนวย         เมืองเกลี้ยง                          หมายเลขโทรศัพท์  081-338-1252

               วิชาที่เปิดสอนที่สาขาเมืองใหม่บางพลี

                    วิชางานช่างซ่อมตัวถังรถยนต์เบื้องต้น

                    ระยะเวลาในการเรียน  450  ชั่วโมง    ค่าเรียน  1,060  บาท

                    เปิดสอนจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า  เวลา  09.00 - 12.00 น.
                    และรอบบ่าย  เวลา  13.00 - 16.00 น.

                                     ศึกษาการเคาะตัวถังด้วยค้อนและค้อนตู๊   การซ่อมตัวถังด้วยเครื่องวอชเชอร์เวลเดอร์
                         (เชื่อมแหวน) การซ่อมตัวถังด้วยเพาเวอร์ร็อคแสตน การทำให้โลหะหดตัว  การเชื่อมคาร์บอน
                         ไดออกไซด์ (CO2)
                                     - เรียนที่วิทยาลัยฯ สาขาบางพลี   210 ชั่วโมง
                                     - ฝึกงานที่ศูนย์บริการโตโยต้า     240 ชั่วโมง
                         เรียนจบหลักสูตรแล้ว  ทำงานกับศูนย์บริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศ   มีงานทำแน่นอน

                                           


                    วิชางานช่างซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้น

                    ระยะเวลาในการเรียน  450  ชั่วโมง    ค่าเรียน  1,060  บาท

                    เปิดสอนจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า  เวลา  09.00 - 12.00 น.
                    และรอบบ่าย  เวลา  13.00 - 16.00 น.

                                     ศึกษาการเตรียมพื้นล่าง การโป๊วสี ขัดสี การผสมสีรองพื้น การพ่นสีรองพื้น
                          การผสมสีโซลิด การพ่นสีโซลิด การติดกระดาษพ่นสี การขัด เคลือบเงาสีรถยนต์
                                     - เรียนที่วิทยาลัยฯ สาขาบางพลี   210 ชั่วโมง
                                     - ฝึกงานที่ศูนย์บริการโตโยต้า     240 ชั่วโมง
                         เรียนจบหลักสูตรแล้ว  ทำงานกับศูนย์บริการโตโยต้าได้ทั่วประเทศ   มีงานทำแน่นอน

                                                                             

                                  ครูกัลญศักภิ์     นรินยาวุฒิชาภัทร               หมายเลขโทรศัพท์  086-411-7692

                                  หรือสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน โทรศัพท์ 02-395-3935 ต่อ 131

               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

                    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556
                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์              
                    ระบบทวิภาคี

                    สมรรถนะวิชาชีพสาขางานยานยนต์

                           - ซอมเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
                           - ซอมรถจักรยานยนตตามคูมือ
                           - บริการระบบปรับอากาศรถยนต
                           - บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
                           - ขับรถยนตในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
                           - ตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือวัดละเอียด


                                         

             

                                                

               
                

                                                 

                                                                                                               

                    
     


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา