เมนูหลัก


 

 

หน่วยงานภายใน
 

 


เว็บลิงค์
                           

 

                            

                          

 

 

                              

   

                               

 

 

                                      

 

                                

              

               

               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

                    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556
                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง   
                    ระบบทวิภาคี

                    สมรรถนะวิชาชีพสาขางานโครงสร้าง

                           - ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสราง
                           - ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะโครงสราง
                           - เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา
                           - แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม
                           - เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
                           - เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
                           - เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
                           - เชื่อมซอมบํารุง
                           - วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน                

                                                

               
                

                                                  

                                                                  

                    

               

                                                                  

           

                                                                  

                    
     


Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา