สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าแผนกวิชาเชื่อมโลหะ

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
ครู  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายทิชชา วิริยะธรรม
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นางสาวภัควลัญชญ์ สุกิจนะ
ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม  กำกับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบ แผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ  และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรการเรียนการสอน  การเขียนตำรา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่างๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน  แผนการเรียนรู้คู่มือครู ใบงาน  ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ    และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ครู  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ครูผู้ช่วย  พนักงานราชการ (ครู)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย