ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

 

นายสมปอง สิขเรศ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายพรสิทธิ กิ่งทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายกรีพล ศิริบุญสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร