ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
            วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
            1)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี   >>รายละเอียดหลักสูตร
            2)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  >>รายละเอียดหลักสูตร
            3)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
            4)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  >>รายละเอียดหลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการ  E to E
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี
          สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 6 สาขางาน  ดังนี้
             1.1) สาขางาน ยานยนต์                                          

             1.2) สาขางาน เครื่องมือกล                            
             1.3) สาขางาน โครงสร้าง                                            
             1.4) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง  
             1.5) สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์  
             1.6) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ               
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
           สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 1 สาขางาน  ดังนี้
             2.1) สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
             2.2) สาขางาน อาหารและโภชนาการ

3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
           สาขางานที่เปิดการจัดการเรียนการสอน รวม 5 สาขางาน  ดังนี้
             3.1) สาขางาน เทคนิคยานยนต์
             3.2) สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
             3.3) สาขางาน การจัดการทั่วไป


4
.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนหลายสาขางาน
           จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขางาน ตั้งแต่ 30-450 ชั่วโมง เปิดสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น (4 รุ่น/ปีการศึกษา) ใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 50 วันทำการ โดยเปิดสอน 4 ประเภทวิชา รวม 14 แผนกวิชา ดังนี้

             1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 5 แผนกวิชา
1.1)  แผนกวิชาช่างยนต์
1.2) 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1.3)  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.4)  แผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
1.5)  แผนกวิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง
2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 แผนกวิชา
2.1)  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)
2.2)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             3)  ประเภทวิชาคหกรรม   เปิดสอน 4 แผนกวิชา
3.1)  แผนกวิชาอาหาร-ขนม
3.2)  แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
3.3)  แผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
3.4)  แผนกวิชาช่างเสริมสวยและตัดผม
4)  ประเภทวิชาศิลปกรรม   เปิดสอน 1 แผนกวิชา
4.1)  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์  (งานจัดดอกไม้สด งานแกะสลักผักผลไม้)
4.2)  แผนกวิชาโหราศาสตร์ (งานพยากรด้วยการอ่านเส้นลายมือ)

        >>>รายละเอียดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ<<<

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1.  เงินค่าชุดสมัคร
2.  วุฒิการศึกษาเดิม(ตัวจริง)พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
4.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
5.  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 
 รับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.