เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 ทำเนียบผู้บริหาร
 หลักสูตรการสอน
 อาคารสถานที่
 ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท
 ข้อมูลความเสี่ยง
 ข่าวสารทั้งหมด
 ข้อมูลนักเรียน
 ติดต่อเรา

สาขา แผนก
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานยานยนต์
สาขางานช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเขียนแบบก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
 แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม
 แผนกวิชาเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
 แผนกวิชาอาหาร-ขนม

เว็บลิงค์

      งานวิจัย

งานความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

 


BlockLeft-1

 

           งานประชาสัมพันธ์ 


            เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     

 

 


BlockLeft-2

 แผนที่การเดินทาง  

     

        

  ประชาสัมพันธ์งานศูนย์บ่มเพาะฯ

       

       
 

       

 

 ประชาสัมพันธ์งานโครงการพิเศษ

       

 

<span style=กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)" title="กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)" width="400" height="266" />
กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
 
<span style=
<strong><span style=โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเ" width="120" height="90" class="image" title="โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเ" />
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 15:02 น.
งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย นายชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ในแข่งขันการประกวด R-style Dancin งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย...
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 21:49 น.
พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57 พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57
วันที่อัพเดต: 8 ธ.ค. 2557 เวลา 17:36 น.
ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:34 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:25 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ ร่วมจัดทำแผนฝึกตามโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ...
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:18 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:08 น.
รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:04 น.
 

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน สถานที่ในการประเมินสรรถนะ<<


วันที่อัพเดต: 27 พ.ค. 2559 เวลา 09:22 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันที่อัพเดต: 13 พ.ค. 2559 เวลา 17:32 น.
>>งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2559 ค่ายย่อยที่ 4 วันที่ 6-12 มีนาคม 2559 
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:04 น.

>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (NEW)<<


วันที่อัพเดต: 10 พ.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
วันที่อัพเดต: 5 พ.ค. 2559 เวลา 16:53 น.
โลโก้วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทปราการ
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:12 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:18 น.
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2559 เวลา 20:50 น.
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน หลักสูตรระยะสั้น
วันที่อัพเดต: 4 เม.ย. 2559 เวลา 16:04 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
วันที่อัพเดต: 12 พ.ค. 2559 เวลา 09:44 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
วันที่อัพเดต: 12 พ.ค. 2559 เวลา 09:43 น.
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่อัพเดต: 30 มี.ค. 2559 เวลา 14:58 น.
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1  การพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอน
วันที่อัพเดต: 29 มี.ค. 2559 เวลา 15:24 น.
กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วันที่อัพเดต: 16 มี.ค. 2559 เวลา 17:20 น.
  
   ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)

วันที่อัพเดต: 29 มี.ค. 2559 เวลา 15:22 น.
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่อัพเดต: 29 มี.ค. 2559 เวลา 15:23 น.

รายชื่อนักเรียนปวช. 2558


วันที่อัพเดต: 8 มี.ค. 2559 เวลา 10:08 น.

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล


วันที่อัพเดต: 8 มี.ค. 2559 เวลา 10:26 น.

แบบฟอร์ม SAR แผนก/บุคคล


วันที่อัพเดต: 3 มี.ค. 2559 เวลา 15:10 น.
ประกาศ!! ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วันที่อัพเดต: 16 มี.ค. 2559 เวลา 08:50 น.
 

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน สถานที่ในการประเมินสรรถนะ<<


วันที่อัพเดต: 27 พ.ค. 2559 เวลา 09:22 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันที่อัพเดต: 13 พ.ค. 2559 เวลา 17:32 น.
>>งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2559 ค่ายย่อยที่ 4 วันที่ 6-12 มีนาคม 2559 
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:04 น.

>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (NEW)<<


วันที่อัพเดต: 10 พ.ค. 2559 เวลา 13:30 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
วันที่อัพเดต: 5 พ.ค. 2559 เวลา 16:53 น.
โลโก้วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทปราการ
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:12 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:18 น.
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน หลักสูตรระยะสั้น
วันที่อัพเดต: 4 เม.ย. 2559 เวลา 16:04 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
วันที่อัพเดต: 12 พ.ค. 2559 เวลา 09:44 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
วันที่อัพเดต: 12 พ.ค. 2559 เวลา 09:43 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 15:11 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 15:11 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา