เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายวิชาการ
        แผนกวิชาช่างยนต์

       แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
       แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
       แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
       แผนกวิชาเครื่องทำความเย็น
           และปรับอากาศ

       แผนกวิชาช่างเขียนแบบ
           ก่อสร้าง

       แผนกวิชาบริหารธุรกิจและ
           การบัญชี

      
 แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์
       แผนกวิชาอาหาร-ขนม

       แผนกวิชาช่างเสื้อสตรี
       แผนกวิชาช่างเสื้อผ้า
           อุตสาหกรรม

       แผนกวิชาช่างเสริมสวยและ
           ตัดผม

       งานพัฒนาหลักสูตร
       งานวัดผลประเมินผล

       งานวิทยบริการและห้องสมุด
       งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
       งานสื่อการเรียนการสอน


 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
       านวางแผนและงบประมาณ
       งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       งานความร่วมมือ
      
 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
           และสิ่งประดิษฐ์
 
       งานประกันคุณภาพและ
           มาตรฐานการศึกษา

       งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
           และประกอบธุรกิจ


 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        านบริหารงานทั่วไป
       งานบุคลากร
       งานการเงิน
      
 งานการบัญชี
       งานพัสดุ
       งานอาคารสถานที่
       งานทะเบียน
       งานประชาสัมพันธ์


 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
        านกิจกรรมนักเรียน
           นักศึกษา

      งานครูที่ปรึกษา
      งานปกครอง
     
 งานแนะแนวอาชีพและการ
          จัดหางาน

      งานสวัสดิการนักเรียน
          นักศึกษา

      านโครงการพิเศษและ
           การบริการชุมชน

     

เว็บลิงค์

      งานวิจัย

งานความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

 

 


BlockLeft-2

 แผนที่การเดินทาง  

     

        

  ประชาสัมพันธ์งานศูนย์บ่มเพาะฯ

       

       
 

       

 

 ประชาสัมพันธ์งานโครงการพิเศษ

       

 

<p>
	<span style=พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

" title="

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

" width="400" height="266" />

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

 
กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช<wbr>ีพ(ปวช.) </wbr> พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
วันที่อัพเดต: 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:52 น.
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์<br />
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลอาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน" โดยนายพินิจ...
วันที่อัพเดต: 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:39 น.
งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย นายชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ในแข่งขันการประกวด R-style Dancin งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณอาชีวะ (Gift Festival 2015) โดย...
วันที่อัพเดต: 7 เม.ย. 2558 เวลา 21:49 น.
พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57 พิธีถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน เมื่อที่ 4 ธ.ค. 57
วันที่อัพเดต: 8 ธ.ค. 2557 เวลา 17:36 น.
ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายความร่วมมือ พิธีลงนาม ความร่วมมือ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:34 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:25 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:22 น.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ ร่วมจัดทำแผนฝึกตามโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ...
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:18 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
วันที่อัพเดต: 15 ส.ค. 2557 เวลา 19:08 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)<<<
วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:34 น.
>>>รับสมัครอบรมอาชีพ วันอาทิตย์<<<
วันที่อัพเดต: 7 มิ.ย. 2559 เวลา 19:12 น.

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ <<


วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:56 น.

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) <<

วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:56 น.

>>>แบบฟอร์มจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<<<
วันที่อัพเดต: 10 มิ.ย. 2559 เวลา 09:43 น.

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ


วันที่อัพเดต: 9 มิ.ย. 2559 เวลา 10:34 น.
 

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน สถานที่ในการประเมินสรรถนะ<<


วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.
>>งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2559 ค่ายย่อยที่ 4 วันที่ 6-12 มีนาคม 2559 

วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.

>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<


วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
วันที่อัพเดต: 5 พ.ค. 2559 เวลา 16:53 น.
โลโก้วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทปราการ
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:12 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 16:18 น.
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วันที่อัพเดต: 9 เม.ย. 2559 เวลา 20:50 น.
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน หลักสูตรระยะสั้น
วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:51 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)
วันที่อัพเดต: 12 พ.ค. 2559 เวลา 09:44 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
วันที่อัพเดต: 12 พ.ค. 2559 เวลา 09:43 น.
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่อัพเดต: 30 มี.ค. 2559 เวลา 14:58 น.
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการที่ 1
การพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอ

วันที่อัพเดต: 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:38 น.
กิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วันที่อัพเดต: 6 มิ.ย. 2559 เวลา 11:52 น.
>>>ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)<<<
วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:34 น.
>>>รับสมัครอบรมอาชีพ วันอาทิตย์<<<
วันที่อัพเดต: 7 มิ.ย. 2559 เวลา 19:12 น.

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ <<


วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:56 น.

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) <<

วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:56 น.

>>>แบบฟอร์มจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<<<
วันที่อัพเดต: 10 มิ.ย. 2559 เวลา 09:43 น.
 

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน สถานที่ในการประเมินสรรถนะ<<


วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.
>>งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2559 ค่ายย่อยที่ 4 วันที่ 6-12 มีนาคม 2559 

วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.

>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว <<


วันที่อัพเดต: 27 มิ.ย. 2559 เวลา 11:57 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
วันที่อัพเดต: 5 พ.ค. 2559 เวลา 16:53 น.
โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 15:11 น.
ประกาศแจ้งนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่อัพเดต: 11 พ.ค. 2559 เวลา 15:11 น.

Footer Advertise
        
อัพเดท ข่าวการศึกษา