Author: admin

0

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาติดตั้งร...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของครูผู้สอนของสาขางานตัวถังและสีรถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

0

ภาพกิจกรรม โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการครบ 42 ปี

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการครบ 42 ...

0

ภาพกิจกรรมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 และห้...

0

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการประกาศผลการเรียน การลงทะเบียนและดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดการประกาศผลการเรียน การลงทะเบียนสอบแก้ตัว การดำเนินการสอบแก้ตัว และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1...

0

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้กำหนดการสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-1...

0

ประกาศผลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณ...

0

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

0

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็น...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai