Author: ปรียานุช แสงอาเฉียน

0

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) สรุปโครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ

0

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2559) แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ...

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

0

โครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อ...

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

0

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai