Category: ข่าวเด่น

0

ภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 5

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมกับบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  Education to Employment : Vocationa...

0

ภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาส...

0

ภาพกิจกรรม โครงการ “การประดิษฐ์หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้กับพนักงาน บริษัทแพนดอร่า”

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะวิชาชีพให้กับพนักงานบริษัท แพน...

0

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

วันที่ 1 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและเพื่อเตรียมการรองรับ...

0

Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการโครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 มีนาคม 2562 ณ ชุมช...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุม อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี

งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีว...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai