Category: ศูนย์บ่มเพาะฯ

0

ประกาศผลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณ...

0

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็น...

0

ภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาส...

0

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) สรุปโครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

0

โครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อ...

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

0

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai