Category: งานประกันคุณภาพ

0

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

วันที่ 1 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและเพื่อเตรียมการรองรับ...

0

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2559) แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai