Category: ข่าวผู้บริหาร

0

พิธีเปิดงานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

         งานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ...

0

ภาพการจัดการประชุม อ.กรอ.อศ.ตัวถังและสี และศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนว...

0

ภาพพิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจากส...

0

ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศ...

0

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน ฯ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน ฯ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ...

0

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอำนวยการ โดยใช้บริการ GOOGLE DRIVE ประจำปี 2562 ของตำรวจภูธรภาค 1

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอำนวยการ โดยใช้บริ...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุม อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี

งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีว...

0

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิตยา ศรีแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิตยา ศรีแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ภายใต้แผนการพัฒนาร...

0

ประเมิน อวท. สถานศึกษาเอกชน

15 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai