Category: ข่าวการศึกษา

0

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะฯ 2561

13 พฤศจิกายน​ 2561 นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร หัวหน้าสาขางานยานยนต์ นางสุทธภา เจริญสุข หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล นายอนุชาติ แสงเฮ่อ หัวหน้างานทวิภา...

0

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ศธ0607-6050 เรื่องข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 25...

0

อบรมครูปฏิบัติหน้าที่ครูปกครอง

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภเดช เมืองเงิน ครูสาขางานยานยนต์/ครูปกครอง พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตร...

0

เตรียมความพร้อม อวท. & สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561

2 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ...

0

ศึกษาดูงาน อวท.วก.ชุมพวง

นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำ...

0

สอบมาตฐานวิชาชีพ ปวส. เทียบโอน รุ่น 22

28 ตุลาคม 2561 นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้กำลังใจแก่นักศึกษา ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai