Category: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

0

กิจกรรมหน้าเสาธง & งานปกครอง

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า ของ นักเรียน ปวช. และจัดตารางการอบรมหน้าเสาธงโดยผลักหมุนเวียนผู้ริหาร ครู ทุกคน พบนักเรียน ว...

0

เตรียมความพร้อมประชุมสามัญฯ อวท. ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดซ้อมพิธีเปิดประชุมสามัญ ฯ  ประจำปีการศึกษา2561  ...

0

ถวายเพล วันออกพรรษา

24 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกกา...

0

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช(ช่วงค่ำ)

23 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำ...

0

ประชุมคณะกรรมการ อวท. และ ครูที่ปรึกษาแต่ละชมรม

19 ตุลาคม 2561 นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุม ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว...

0

การประกวดร้องเพลงและดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R  ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพื้นฐานทักษะการประกว...

0

การแนะแนวโครงการสนับสนุนผู้ฝึกงานระหว่างประเทศ ไทย-ญี่ปุ่น

17 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ รองฯฝ่ายวิชาการ และครูนิเทศ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ร่วมรับฟังโครงการ...

0

ศิลปินอิสระมอบภาพวาดเป็นที่ระลึก

16 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผุ้อำนวยการฯ รับมอบภาพวาด ภาพเหมือน จากศิลปินอิสระ นายกฤษณากร มะลิวัลย์ วิทยากรสอนวาดภาพให้แก่นักเรียน ปวช....

0

สอนวาดภาพโดยศิลปินอิสระ

16 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณากร มะลิวัลย์ ศิลปินอิสระ มาถ่ายทอดความรู้การวาดภาพแบบง่ายๆ ให้แก่นักเรียนปวช. ชั...

0

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศ โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ E to E ครั้งที่ 4 วิชางานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ วิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านควบคุมระบบด้วยสมาร์ทรีเล...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai