Category: ข่าวกิจกรรมนักเรียน

0

ภาพกิจกรรม โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายสมบัติ เจริญสุขและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามง...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา ปลูกป่า 1 ล้านต้น ณ วัดชัยมงคล

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดยนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายลิขิต สิมลี รองผู้อำ...

0

ภาพกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดชัยมงคล

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการร่วมกับวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรีย...

0

ภาพกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคา...

0

ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เวลา 09.00 – 1...

0

ภาพกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เวลา 10.00...

0

ภาพกิจกรรมชุมนุมเนตรนารีลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเนตรนารีลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ...

0

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่...

0

โครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระห...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai