Monthly Archive: พฤศจิกายน 2018

0

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะฯ 2561

13 พฤศจิกายน​ 2561 นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร หัวหน้าสาขางานยานยนต์ นางสุทธภา เจริญสุข หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล นายอนุชาติ แสงเฮ่อ หัวหน้างานทวิภา...

0

เตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์และทักษะวิชาชีพ 2561

12 พฤศจิกายน​ 2561​ คณะผู้บริหาร​นำโดย​ นายณัฐกิตติ์​ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ​ พร้อมรองผู้อำนวยการ​ 4 ฝ่าย ประชุมเตรีย...

0

สมรรถนะเฉพาะด้าน

9 พฤศจิกายน​ 2561 นายสถาพร​ โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ​ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ​ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประชุม​ “มา...

0

ต้อนรับคณะอาจารย์สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 พฤศจิกายน 2561 นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุ...

0

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ศธ0607-6050 เรื่องข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 25...

0

อบรมครูปฏิบัติหน้าที่ครูปกครอง

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภเดช เมืองเงิน ครูสาขางานยานยนต์/ครูปกครอง พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตร...

0

เตรียมความพร้อม อวท. & สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561

2 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ...

0

ร่วมงานวันสำคัญ

1 พฤศจิกายน 2561 นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวณิภกร ศรีเกตุ หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ &#...

0

แสดงความยินดีกับข้าราชการย้ายไปปฏิบัติราชการภูมิลำเนา

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นายลิขิต สิ...

0

ศึกษาดูงาน อวท.วก.ชุมพวง

นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำ...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai