Daily Archive: พฤศจิกายน 8, 2018

0

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน -ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ศธ0607-6050 เรื่องข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 25...

0

อบรมครูปฏิบัติหน้าที่ครูปกครอง

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภเดช เมืองเงิน ครูสาขางานยานยนต์/ครูปกครอง พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตร...

0

เตรียมความพร้อม อวท. & สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561

2 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ร่วมประชุมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ...

0

ร่วมงานวันสำคัญ

1 พฤศจิกายน 2561 นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวณิภกร ศรีเกตุ หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ &#...

0

แสดงความยินดีกับข้าราชการย้ายไปปฏิบัติราชการภูมิลำเนา

1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นายลิขิต สิ...

0

ศึกษาดูงาน อวท.วก.ชุมพวง

นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นำ...

0

สอบมาตฐานวิชาชีพ ปวส. เทียบโอน รุ่น 22

28 ตุลาคม 2561 นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้กำลังใจแก่นักศึกษา ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai