Monthly Archive: มีนาคม 2019

0

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์) เจ้าห...

0

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอำนวยการ โดยใช้บริการ GOOGLE DRIVE ประจำปี 2562 ของตำรวจภูธรภาค 1

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอำนวยการ โดยใช้บริ...

0

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2559) แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

0

โครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อ...

0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

0

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที...

0

ภาพกิจกรรมชุมนุมเนตรนารีลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเนตรนารีลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ...

0

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai