Daily Archive: เมษายน 4, 2019

0

ภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาส...

0

ภาพกิจกรรม โครงการ “การประดิษฐ์หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้กับพนักงาน บริษัทแพนดอร่า”

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะวิชาชีพให้กับพนักงานบริษัท แพน...

0

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน ฯ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน ฯ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รับสมัครผู้เรียน ระดับ ปวช. เพิ่มเติม สาขางานโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ รับผู้เข้าเรียน ระดับ ปวช. เพิ่มเติม ในสาขางานโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์

0

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

วันที่ 1 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและเพื่อเตรียมการรองรับ...

0

ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เวลา 09.00 – 1...

0

ภาพกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เวลา 10.00...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai