Monthly Archive: สิงหาคม 2019

0

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารวิทยาลัย

0

หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 142 สาขาปากน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้น รุ่นที่ 142 สาขาปากน้ำ เริ่มเรียนวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 หลักสูตระยะสั้น เ...

หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 142 สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี 0

หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 142 สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เรียน จันทร์ – ศุกร์ สาขาชุมชนเมืองใหม่บางพลี เริ่มเรียนวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 10 ม...

0

ประกาศผลการเขียนแผนธุรกิจ โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการประเมินคุณ...

0

ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 141 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4

0

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม ให้เป็น...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai