Monthly Archive: ธันวาคม 2019

0

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

         การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 &nbsp...

0

พิธีเปิดงานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

         งานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ...

0

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการกิจกรรมร่วมสนุก เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมร่วมสนุก เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562                       วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการว...

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 0

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลั...

0

ภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่...

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai