ประชุมคณะกรรมการ อวท. และ ครูที่ปรึกษาแต่ละชมรม

19 ตุลาคม 2561

นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุม ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารรสสุคนธ์  

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai