สอบมาตฐานวิชาชีพ ปวส. เทียบโอน รุ่น 22

28 ตุลาคม 2561 นางวัลภาภรณ์ บริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้กำลังใจแก่นักศึกษา ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ รุ่นที่ 22 ตามสาขางานต่างๆ จัดโดย งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ #prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai