อบรมครูปฏิบัติหน้าที่ครูปกครอง

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภเดช เมืองเงิน ครูสาขางานยานยนต์/ครูปกครอง พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ชยกฤษ ศิลป์ชัย ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ครูปกครอง เข้าร่วม การประชุมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น4 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ #prวช.สป.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai