ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561

 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0025
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0026
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0027
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0028
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0029
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0030
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0031
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0032
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0033
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0034
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0035
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0036
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0037
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0038
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0039
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0040
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0041
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0042
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0043
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0044
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0045
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0046
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0047
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0048
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0049
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0050
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0051
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0052
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0053
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0054
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0055
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0056
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0057
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0058
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0059
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0060
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0061
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0062
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0063
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0064
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0065
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0066
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0067
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0068
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0069
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0070
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0071
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0072
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0073
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0074
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0075
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0076
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0077
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0078
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0079
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0080
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0081
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0082
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0083
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0084
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0085
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0086
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0087
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0088
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0089
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0090
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0091
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0092
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0093
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0094
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0095
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0096
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0097
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0098
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0099
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0100
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0101
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0102
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0103
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0104
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0105
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0106
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0107
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0108
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0109
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0110
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0111
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0112
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0113
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0114
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0115
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0116
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0117
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0118
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0119
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0120
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0121
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0122
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0123
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0124
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0125
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0126
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0127
 • ฉบับ 27 ประชุมเพื่อเข้าร่วมการเตรียมความพร้อม bike อุ่นไอรัก
 • ฉบับ 28 มอบเกียรติบัตร
 • ฉบับ 29 อบรมซ๋อม
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0001
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0002
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0003
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0004
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0005
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0006
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0007
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0008
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0009
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0010
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0011
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0012
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0013
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0014
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0015
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0016
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0017
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0018
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0019
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0020
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0021
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0022
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0023
 • สิ่งประดิษฐ์อศจ.สป61_๑๘๑๒๑๔_0024

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 18 ผลงาน ใน 9 ประเภท สามารถผ่านเข้ารอบไปประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกทม. ทั้งหมดจำนวน 6 ผลงาน ได้แก่

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ “รองเท้าเตือนภัยสำหรับใส่ในบ้าน”
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ “เครื่องกะเทาะเมล็ดพร้อมเปลือกข้าวโพด”
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ “เครื่องชาร์จไฟสองระบบ”
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ “ระบบการแจ้งเตือนกดกริ่งหน้าบ้านผ่านทาง Line ควบคุมโดย Paspberry Pi 3 Model b+”
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)ผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้แก่  “ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ 2” และ “รถขนส่งอุปกรณ์อัตโนมัติ”

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai