ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกทม. ปีการศึกษา 2561

 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0010
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0011
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0012
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0013
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0014
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0015
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0016
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0017
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0018
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0019
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0020
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0021
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0022
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0023
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0024
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0025
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0026
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0027
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0028
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0029
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0030
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0031
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0032
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0033
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0034
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0035
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0036
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0037
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0038
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0039
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0040
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0041
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0042
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0043
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0044
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0045
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0046
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0047
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0048
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0049
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0050
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0051
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0052
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0053
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0054
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0055
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0056
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0057
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0058
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0059
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0060
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0061
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0062
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0063
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0064
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0065
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0066
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0067
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0068
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0069
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0070
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0071
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0072
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0073
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0074
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0075
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0076
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0077
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0078
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0079
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0080
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0081
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0082
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0083
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0084
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0085
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0086
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0087
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0088
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0089
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0090
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0091
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0092
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0093
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0094
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0095
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0096
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0097
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0098
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0099
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0100
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0101
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0102
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0103
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0104
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0105
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0106
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0107
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0108
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0109
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0110
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0111
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0112
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0113
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0114
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0115
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0116
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0117
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0118
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0119
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0120
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0121
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0122
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0123
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0124
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0125
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0126
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0127
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0128
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0129
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0130
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0131
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0132
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0133
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0134
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0135
 • 109364
 • 109258
 • ich2final
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๑๔_0004
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0001
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0002
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0003
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0004
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0005
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0006
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0007
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0008
 • สปด.ภาค_๑๘๑๒๒๑_0009

ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้รับรางวัล Honor Award ระดับภาคตะวันออกและกทม. ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Things (IoT)

ชื่อผลงาน ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ 2 (The Intelligence Controller at Home 2)

 

ชื่อผู้วิจัย
นักเรียนระดับชั้นปวช.3  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายถวิล จิตต์ประเสริฐ
นายณัฐภัทร อุ้ยทรัพย์
นายอรรณพ จุลกรานต์
นางสาวมาริษา แชมภูงาม
นายอภิวัฒน์ ศุภกิจอำนวย
นายพอพล รัตนา

ครูที่ปรึกษา
นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
นายวรวุฒิ มกรเสน
นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
นายอาภากร จันทร์พราน
นางสาวชนาภา โตภู่

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai