ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561

 • 3210
 • 3217
 • 3233
 • 3239
 • 3240
 • 3331
 • 3333
 • 3339
 • 3348
 • 3351
 • 3366
 • 14681
 • 14686
 • 105899
 • 158553
 • 158647
 • 160123
 • 3209
 • 48216436_2111362505747989_5135139031687888896_n

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561 โดยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 8 ทักษะ และทักษะวิชาชีพระยะสั้น 3 ทักษะ ประกอบด้วย

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.1 สาขาวิชาช่างยนต์

1.1.1 ทักษะงานรถจักรยานยนต์

1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก

1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

1.2.1 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน

1.3 สาขาวิชาช่างฟ้ากำลัง

1.3.1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย

1.3.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.4.1 ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน

2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ

3. วิชาชีพระยะสั้น

3.1 ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)

3.2 ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม

3.3 ทักษะอาหารจานเดียว

โดยมีทักษะที่ผ่านไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกทม. ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย

1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย แข่งขันในวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นายชุณหกานต์ องอาจ            นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • นายธเนศ พัดลือศรี        นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • นายอดิศร มาระศรี          นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูผู้ควบคุม นายอาภากร จันทร์พราน

2. ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) แข่งขันในวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัย เทคนิคจันทบุรี

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นางสาวฤดี โหมดเขียว        นักศึกษาระยะสั้น

ครูผู้ควบคุม นายระพีพัฒน์ ศรีทะ

3. ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม แข่งขันในวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นายมณเฑียร ปะศรีทะโก       นักศึกษาระยะสั้น

ครูผู้ควบคุม นางกาญจน ปันจันทึก

4. ทักษะอาหารจานเดียว แข่งขันในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นางสาวศิริอร โชติสถิตชัย     นักศึกษาระยะสั้น
 • นางสาวนัถณิษฐ์ถา มณีประดิษฐ์   นักศึกษาระยะสั้น

ครูผู้ควบคุม นางสาวสุรีพร เจนพิทยา

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai