การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ PLC 1/2561

คำสั่ง PLC 1/2561

คำสั่ง PLC 2/2561

PLC 2/2561 หลักสูตรระยะสั้น

PLC 2/2561 ช่างยนต์

PLC 2/2561 ช่างกลโรงงาน

PLC 2/2561 ช่างเชื่อม

PLC 2/2561 ช่างไฟฟ้ากำลัง

PLC 2/2561 อิเล็กทรอนิกส์

PLC 2/2561 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PLC 2/2561 อาหารและโภชนาการ

PLC 2/2561 การจัดการทั่วไป

PLC 2/2561 เสริมสวย-ตัดผมชาย

PLC 2/2561 สามัญสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai