ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกทม. ประจำปีการศึกษา 2561

 • 5644
 • 78337
 • 18079
 • 18080
 • 5839
 • S__6561803
 • 115006

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกทม. ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นายมณเฑียร ปะศรีทะโก       นักศึกษาระยะสั้น

ครูผู้ควบคุม นางกาญจนา ปันจันทึก

2. ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นางสาวฤดี โหมดเขียว        นักศึกษาระยะสั้น

ครูผู้ควบคุม นายระพีพัฒน์ ศรีทะ

3. ทักษะอาหารจานเดียว ได้รับรางวัลชมเชย

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นางสาวศิริอร โชติสถิตชัย     นักศึกษาระยะสั้น
 • นางสาวนัถณิษฐ์ถา มณีประดิษฐ์   นักศึกษาระยะสั้น

ครูผู้ควบคุม นางสาวสุรีพร เจนพิทยา

4.ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายได้รับรางวัลชมเชย

นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

 • นายชุณหกานต์ องอาจ            นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • นายธเนศ พัดลือศรี        นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • นายอดิศร มาระศรี          นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูผู้ควบคุม นายอาภากร จันทร์พราน

      

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai