ภาพกิจกรรม SPKPOLY GAMES 2018

 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0010
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0011
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0012
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0013
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0014
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0015
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0016
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0017
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0018
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0019
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0020
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0021
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0022
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0023
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0024
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0025
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0026
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0027
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0028
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0029
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0030
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0031
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0032
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0033
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0034
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0035
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0036
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0037
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0038
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0039
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0040
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0041
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0042
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0043
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0044
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0045
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0046
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0047
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0048
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0049
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0050
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0051
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0052
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0053
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0054
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0055
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0056
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0057
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0058
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0059
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0060
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0061
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0062
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0063
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0064
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0065
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0066
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0067
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0068
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0069
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0070
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0071
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0072
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0073
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0074
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0075
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0076
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0077
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0078
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0079
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0080
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0081
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0082
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0083
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0084
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0085
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0086
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0087
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0088
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0089
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0090
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0091
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0092
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0093
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0094
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0095
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0096
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0097
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0098
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0099
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0100
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0101
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0102
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0103
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0104
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0105
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0106
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0107
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0108
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0109
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0110
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0111
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0112
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0113
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0114
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0115
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0116
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0117
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0118
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0119
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0120
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0121
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0122
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0123
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0124
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0125
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0126
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0127
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0128
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0129
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0130
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0131
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0132
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0133
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0134
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0135
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0136
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0137
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0138
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0139
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0140
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0141
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0142
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0143
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0144
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0145
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0146
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0147
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0148
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0149
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0150
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0151
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0152
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0153
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0154
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0155
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0156
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0157
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0158
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0159
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0160
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0161
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0162
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0163
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0164
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0165
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0166
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0167
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0168
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0169
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0170
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0171
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0172
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0173
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0174
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0175
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0176
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0177
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0178
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0179
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0180
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0181
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0182
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0183
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0184
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0185
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0186
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0187
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0188
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0189
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0190
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0191
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0192
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0193
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0194
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0195
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0196
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0197
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0198
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0199
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0200
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0201
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0202
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0203
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0204
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0205
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0206
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0207
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0208
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0209
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0001
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0002
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0003
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0004
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0005
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0006
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0007
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0008
 • คริสมัส&กีฬา 61_๑๘๑๒๒๔_0009

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมกีฬาสี “SPKPOLY GAMES 2018” ณ ลานอเนกประสงค์(อาคาร 3) โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้งหมด 10 ชนิด

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai