เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2562

สนใจสมัคร หรือสอบถามโทร 02-395-3935 ต่อ 330 งานทะเบียน เว็บไซต์ www.spkpoly.ac.th

สมัครออนไลน์ >>>คลิก<<<


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

สาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอนและจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

 

ที่ สาขาวิชา สาขางาน จำนวนนักเรียน
รวม โควตาที่รับแล้ว ยอดสมัครรอบทั่วไป
1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 35 6 82
2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 25 1 24
3 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 25  18
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 35 1  38
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 25 5  8
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 5  31

1.นักเรียนทั่วไป

 • รับสมัคร
  วันที่    18 – 30 มีนาคม 2562
 • สอบคัดเลือก
  วันพุธที่    3 เมษายน 2562
 • ประกาศผลคัดเลือก
  วันเสาร์ที่    6 เมษายน 2562
 • ประชุมผู้ปกครอง, มอบตัว และลงทะเบียนเรียน
  วันอังคารที่    9 เมษายน 2562
 • เข้าค่ายปฐมนิเทศ
  ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562

2.โควตาพิเศษ

 • รับสมัคร
  วันที่    14 มกราคม –  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • สอบคัดเลือก
  วันอาทิตย์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลคัดเลือก และรับเอกสารมอบตัว
  วันพุธที่  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประชุมผู้ปกครอง, มอบตัว  และลงทะเบียนเรียน
  วันอาทิตย์ที่    3 มีนาคม 2562
 • เข้าค่ายปฐมนิเทศ
  ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ

สาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอนและจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

ที่ สาขาวิชา สาขางาน จำนวนที่รับ ยอดสมัคร หมายเหตุ
1 ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม 20 4 ทวิภาคี
2 การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 20 16 ภาคสมทบ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ปวส.

 • รับสมัคร
  วันที่    14 มกราคม –  30 เมษายน 2562
 • สอบคัดเลือก
  วันอาทิตย์ที่  5 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผล/รับเอกสารมอบตัว
  วันอังคารที่    7 พฤษภาคม 2562
 • ประชุมผู้ปกครอง, มอบตัว  และลงทะเบียนเรียน
  วันพุธที่    8  พฤษภาคม 2562
 • เข้าค่ายปฐมนิเทศ
  ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การสอบคัดเลือกจากการพิจารณาคุณสมบัติ และสอบสัมภาษณ์
3. เปิดเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai