วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุม อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพตัวถังและสี

 • 54663
 • 54664
 • 54665
 • 54666
 • 54667
 • 54668
 • 54670
 • 54635
 • 54636
 • 54637
 • 54639
 • 54640
 • 54641
 • 54642
 • 54643
 • 54644
 • 54645
 • 54646
 • 54647
 • 54648
 • 54649
 • 54650
 • 54651
 • 54652
 • 54653
 • 54654
 • 54655
 • 54656
 • 54657
 • 54658
 • 54659
 • 54660
 • 54661
 • 54662

งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) ขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai