ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ด้านการอบรม) วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (ด้านการศึกษาดูงาน) วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai