วิชา งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิชา งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์  30 ชั่วโมง

เปิดเรียนรอบเช้า-บ่าย วันอาทิตย์ 09.00 – 17.30น. ครูวรพล ลือเลิศสกุลชัย

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์เบื้องต้น เช่น การลอกลาย การใช้ดราย์ฟิล์ม หรือการพิมพ์ซิลค์สกรีน เป็นต้น การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ตามมาตรฐานการผลิต การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนด การวิเคราะห์และประมาณราคาในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai