ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ปี 2562

 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0231
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0001
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0002
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0003
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0004
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0005
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0006
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0007
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0008
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0009
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0010
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0011
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0012
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0013
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0014
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0015
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0016
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0017
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0018
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0019
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0020
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0021
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0022
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0023
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0024
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0025
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0026
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0027
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0028
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0029
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0030
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0031
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0032
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0033
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0034
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0035
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0036
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0037
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0038
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0039
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0040
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0041
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0042
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0043
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0044
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0045
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0046
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0047
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0048
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0049
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0050
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0051
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0052
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0053
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0054
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0055
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0056
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0057
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0058
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0059
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0060
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0061
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0062
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0063
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0064
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0065
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0066
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0067
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0068
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0069
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0070
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0071
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0072
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0073
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0074
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0075
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0076
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0077
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0078
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0079
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0080
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0081
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0082
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0083
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0084
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0085
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0086
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0087
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0088
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0089
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0090
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0091
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0092
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0093
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0094
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0095
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0096
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0097
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0098
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0099
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0100
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0101
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0102
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0103
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0104
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0105
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0106
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0107
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0108
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0109
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0110
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0111
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0112
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0113
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0114
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0115
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0116
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0117
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0118
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0119
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0120
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0121
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0122
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0123
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0124
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0125
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0126
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0127
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0128
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0129
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0130
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0131
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0132
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0133
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0134
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0135
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0136
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0137
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0138
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0139
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0140
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0141
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0142
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0143
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0144
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0145
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0146
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0147
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0148
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0149
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0150
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0151
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0152
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0153
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0154
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0155
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0156
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0157
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0158
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0159
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0160
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0161
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0162
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0163
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0164
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0165
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0166
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0167
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0168
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0169
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0170
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0171
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0172
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0173
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0174
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0175
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0176
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0177
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0178
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0179
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0180
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0181
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0182
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0183
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0184
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0185
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0186
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0187
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0188
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0189
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0190
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0191
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0192
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0193
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0194
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0195
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0196
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0197
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0198
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0199
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0200
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0201
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0202
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0203
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0204
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0205
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0206
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0207
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0208
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0209
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0210
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0211
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0212
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0213
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0214
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0215
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0216
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0217
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0218
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0219
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0220
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0221
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0222
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0223
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0224
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0225
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0226
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0227
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0228
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0229
 • โรงเรียนคุณธรรม​ 2ก.ค.62_๑๙๐๗๐๓_0230

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ปี 2562 ณ อาคาร 4 ชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.

ใส่ความเห็น

Chinese (Simplified)EnglishKoreanSpanishThai